, zmy, takie jak.1Polityka prywatności Mega Campo Paintball Białystok

§1 Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa, jak zbieramy, przetwarzamy a także przechowujemy dane osobowe Użytkowników. Dane owe niezbędne są do świadczenia usług rezerwowanych za pośrednictwem strony internetowej https://paintball.bialystok.pl.
2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia usług w nim oferowanych.
3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu w każdym przypadku przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) a także ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§2 Administrator danych

Administratorem danych osobowych, zbieranych poprzez stronę jest Aktywna Integracja Ryszard Sachoń, Kraszewskiego 4/1, 16-001 Kleosin, NIP 9660633176, REGON 050287570, adres e-mail: rezerwacje@paintball.biz.pl .

§3 Dane osobowe

§3.1 Cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe wykorzystujemy są w celu:
a/ weryfikacji tożsamości Użytkownika,
b/ realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług,
c/ komunikacji z Użytkownikiem (e-mail, telefon)
d/ prowadzenia systemu komentarzy,
e/ świadczenia usług społecznościowych,
f/ promocji oferty Administratora,
g/ marketingu i remarketingu,
h/ działań analitycznych i statystycznych,
i/ przyjmowania płatności,
j/ ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże są one niezbędne do rezerwacji usługi lub też skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

§3.2 Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

§3.3 Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy przez okres:
a/ gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu.
b/ gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
2. W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 5 lat, zaś dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

§3.4 Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników możemy przekazywać: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, również podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, system rezerwacji czy też kancelariom prawnym.
2. Dane osobowe Użytkowników jednakże nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

§4 Prawa Użytkowników

1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy też cofnięcia zgody w każdej chwili (co jednakże nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres rezerwacje@paintball.biz.pl.
3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie, lecz maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

§5 Pliki cookies

1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies, zarówno sesyjnych jak i stałych, ale również podmiotów zewnętrznych.
2. Zbieranie plików cookies wspiera zwlaszcza poprawne świadczenie usług w Serwisie, tudzież służy celom statystycznym.
3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

§6 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w taki zautomatyzowany sposób, aby na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

§7 Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, aczkolwiek prawa Użytkowników nie zostaną przy tym ograniczone.
2. Informacja o wprowadzonych zmianach oczywiście pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO a także przepisy prawa polskiego.